Politikk og mål for KAEFER Construction

Politikk
Vi aksepterer ikke skader, verken på mennesker, 
   materiell eller miljø - ” 0-filosofi ” .
Vårt arbeid og våre produkter skal være innenfor lovpålagte krav og de aksepterte etiske 
   normer og verdisyn i samfunnet.
Vårt arbeid og våre produkter skal til enhver tid tilfredsstille, eller være bedre, 
  enn den avtalte kvalitet.
Vi skal kontinuerlig streve for å bli bedre, slik at vi også i fremtiden vil tilfredsstille 
   våre kunders behov.

Miljøaspekter
KAEFER Construction har i sin overordnede politikk definert også en 0-filosofi i forhold til miljø.
Dette innebærer en kontinuerlig miljøkartlegging mot alle potensielle miljøskadelige stoffer. 
Dette dokumenteres i miljøregnskap, og målet er at andelen av restavfall skal reduseres 
så mye som mulig, samtidig som alle miljøskadelige stoffer skal 
levers til godkjent behandlingsinstans.

Et mål i denne prosessen har også vært å bytte ut miljøskadelige stoffer, 
samt å øke resirkuleringsgraden av de ulike materialer som en del av 
den kontinuerlige forbedringsprosessen.


På sikt er planen å vurdere ulike energisparende og støyreduserende tiltak.
Egen hendelsesrapportering rettet mot positiv og negativ miljørapportering 
er etablert i selskapet.

Andre viktige momenter
Personellet i KAEFER Construction er vår viktigste 
  innsatsfaktor for å gjennomføre våre prosjekter.
Vi jobber derfor kontinuerlig med å bedre våre 
   ansattes kompetanse, samt å trygge våre ansattes arbeidssituasjon.
Alle delmål styres av selskapets ledelse i egen handlingsplan.

           

 
KAEFER CONSTRUCTION AS | Bjørnåsveien 5 | 1596 Moss | Tel. [+47]69267000 | Fax [+47]69254800 | CONSTRUCTION AS © All rights reserved 2017 | CMS: DestiNet | Design: Destino
KAEFER CONSTRUCTION AS | Bjørnåsveien 5 | 1596 Moss | Tel. [+47]69267000 | Fax [+47]69254800 | KAEFER CONSTRUCTION AS © All rights reserved 2007 | CMS: DestiNet | Design: Destino